2801 فلور، كلور، بروم، يود

28011000 كلور   استيراد تصدير ×
28012000 يود.   استيراد تصدير ×
28013000 فلور، بروم.   استيراد تصدير ×