2801 فلور، كلور، بروم، يود

28011000كلور  استيراد تصدير ×
28012000يود.  استيراد تصدير ×
28013000فلور، بروم.  استيراد تصدير ×